docker笔记(11)——一些有用的清除命令

以下命令参考自这篇文章

(1)清除已经终止的container

docker rm -v $(docker ps --filter status=exited -q)

(2)清除已经没用的volume

docker volume rm $(docker volume ls -q -f 'dangling=true')

(3)清除已经没用的image

docker rmi $(docker images -f "dangling=true" -q) 

(4)清除所有的container(包括正在运行的和已经退出的):

docker rm -f $(docker ps -a | awk 'NR > 1 {print $1}')